پولیشر DA

پولیشر DA از انواع  دستگاه پولیشکاری  از ترکیب شدن  حرکات پولیشر چرخشی و پولیشر اوربیتالی عمل میکند.

Posted on