ژنراتور دائم کار

ژنراتور هایی که در نبود برق و بدون وقفه بتوانند خروجی بدون نوسان داشته باشند.

ژنراتور های دائم کار در مناطقی که برق وجود ندارد کاربرد دارد. و از ژنراتور معمولی برای برق اضطراری و به عنوان پشتیبان استفاده می کنند.

ژنراتور دائم کار گازسوز و ژنراتور دائم کار دیزل از انواع این ژنراتور است.

در ژنراتور های دائم کار به دلیل استفاده بدون توقف معمولا باید از 50 درصد توانی که دارند استفاده کرد، اما در ژنراتور های اضطراری معمولا تا 75 درصد  استفاده می شود.

 

Posted on