ماده 3 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

ماده 3 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

به درخواست باید مدارک زیر پیوست شود:

1 – رونوشت گواهی شده از برگ شناسنامه درخواست‌ کننده و اگر مشمول قانون نظام وظیفه عمومی باشد رونوشت گواهی شده از برگ خاتمه خدمت زیر پرچم یا برگ معافی قانونی باید ضمیمه شود.

2 – دو قطعه عکس نیم تنه سر برهنه شش در چهار.

3 – رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی.

4 – گواهینامه دادسرای محل بر نداشتن محکومیتهای معین در شق 6 ماده 2 قانون دلالان.

5 – رونوشت گواهی شده گواهینامه سال ششم ابتدائی.

تبصره 1 – کسانی که گواهینامه سال ششم ابتدائی را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده 2 قانون دلالان رفتار خواهد شد.

تبصره 2 – امتحان درخواست ‌کنندگانی که گواهی نامه سال ششم ابتدائی را نداشته و حاضر به دادن امتحان باشند در کمسیونی مرکب از رئیس اداره ثبت و نماینده اداره فرهنگ محل به عمل خواهد آمد.

Posted on