نرم افزار اپن ریل دیزاینر

Bentley OpenRail Designer

اُپن ریل دیزاینر نرم افزار مدلسازی پروژه های شبکه ریلی و خطوط راه آهن

از مجموعه  نرم افزار های بنتلی برنامه مدلسازی سه بعدی چندرشته ای و جامع است برای پیشبرد  پروژه های شبکه ریلی از زمان برنامه ریزی پروژه تا هنگام اجرا و تحویل است.

Posted on