هیدرو فیلیک

هایدروفیلیک / hydrophilic

خصوصیت آبگرا یا آبدوست در یک ماده است.

یک ماده‌ی آب‌گرا ماده‌ای است که میل ترکیبی یا کشش به سمت آب دارد به گونه‌ای که می‌تواند با آب حل شود.

 

Posted on