لیپو فیلیک

lipophili

لیپو فیلیک خاصیت چربی گرایی در یک ماده است.

Posted on