فندر

Fender

سپر دریایی.ضربه گیر هایی چوبی یا لاستیکی که در اسکله ها نصب می شود تا از ایجاد صدمه در محل برخورد شناور ها متل قایق و کشتی ها با اسکله جلوگیری شود.

 

Posted on