وزارت راه و شهر سازی

وزارت راه و شهر سازی /   Iran Ministry of Roads & Urban Development

در سال ١٢٩٨ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد. و امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سالهاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه ، فلاحت و تجارت تغيير نام يافته است . هزينه هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق العبور كه در راهدارخانه ها گرفته مي شد تأمين مي گرديد.
درسال ١٣٠٤ با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت باج يا حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود.

تغیییر ات در گذر زمان

در سال 1301 – اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت به منظور اقدام موثر براي راهسازي ، نگهداري و بهره برداري
درسال 1308 – وزارت طرق و شوارع و  وزارت اقتصاد ملي، به جاي وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكيل گرديد.
در سال 1315- وزارت طرق و شوارع  به وزارت راه تغيير نام يافت.
درسال 1353 – تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن
درسال 1342 – وزارت آباداني و مسكن برای تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و مسكن تاسیس شد
در سال 1352- به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن
درسال 1390-  وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري

برخی وظایف محوله

تامین راه های كشور اعم از زمینی ( راه و راه آهن ) و راه های دریائی و هوائی
مدیریت یكپارچه زمین با همكاری دستگاههای اجرائی .
تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسكن.
مشاركت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسكن .
كمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایه گذاری درامر ساختمان و مسكن .
راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی. استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش كیفیت مصنوعات ساختمانی.
هماهنگی وتمركز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی و عمومی در سطح كشور.

سایت وزارت راه و شهر سازی

Posted on