سنگ کوهی

این سنگ ها لبه تیز دارند و بصورت سنگ لاشه مستقیما از دل کوه بیرون کشیده می شوند و یا در دامنه کوه ها بر اثر فرسایش  طبیعی انباشته می شوند.

در ساختمان سازی بصورت سنگ مالون ، سنگ بادبر ، سنگ ورقه ای و سنگ ریزه کاربرد دارد.

Posted on