بتن با الیاف کربن

بتن مسلح شده با الیاف کربن.

استفاده از الیاف کربن در بتن

این نوع بتن دارای وزن بسیار سبکی است . دارای سختی و مقاومت بالایی می باش.

الیاف کربن در بتن دارای ضریب ارتجاعی بالایی می باشد .در مقاوم سازی و بهسازی سازه کاربرد دارد.

Posted on