سلولز

Cellulose

نوعی بیو پلیمر که منشا گیاهی دارد.سلولز در آب نامحلول است ، به راحتی از سایر ترکیبات گیاه جدا می شود.
سلولز در پنبه ، حدود ۹۰ درصد ، در چوب بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و در کنف خشک‌شده تقریباً ۵۷ درصد است.

کاربرد سلولز

تولید مقوا و کاغذ ، تولید اتانول سلولزی ، عایق الکتریکی ، الیاف نساجی ، بتن الیافی با الیاف سلولز ، مصالح ساختمانی

 

 

Posted on