ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رئیسه‌ ای متشکل از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر برای انجام‌ وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین ‌نامه اجرائی خواهد بود و می ‌تواند به تعداد لازم کمیسیونهای تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض ‌اختیار هیات مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیات نمی ‌کاهد. رئیس هیات مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌ شود.

Posted on