‌ماده 35 قانون شهرداری

‌ماده 35 قانون شهرداری

(اصلاحی 1345/11/27) – اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌ وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.

‌متن سوگندنامه:

امضا کننده یا امضاکنند گان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی ‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.

تبصره (الحاقی 1345/11/27) – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.

Posted on