نشریه 773 دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده

نشریه 773 دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا

نشریه 773 با هدف ارتقای کیفیت احداث طرح‌ها و پروژه‌ها با تاکید بر ضوابط و مشخصات فنی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است.

در اجرای عملیات عمرانی، دستیابی به مشخصات فنی به طور دقیق و کامل دور از انتظار است. در مراجع معتبر بین المللی نیز این موضوع مورد توجه بوده و ضوابط مربوط به آن نیز تهیه و به کار گرفته شده است.

نشریه 773 الگو گرفته شده از ضوابط و مراجع بین‌المللی بوده و سعی شده است که بدون تغییر اصول آن نسبت به مرجع اصلی، در دستورالعمل حاضر گنجانده شود، تنها در مواردی که انتخاب حدود به استفاده‌کنندگان واگذار شده بود، با توجه به شرایط کشور ضوابط مربوط به آن‌ها تدوین شده است.

دانلود نشریه 773 دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا

Posted on