نشریه 4311 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

نشریه 4311 شرایط عمومی و خصوصی پیمان

نشریه 4311 با هدف حل مشکلات مشكلات قراردادی حین اجرای كار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است.

نشریه 4311 به منظور راهنمایی دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور در تكمیل و تنظیم فرم‌های موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و نحوه كاربرد آنها، تهیه شده است تا با رعایت آن، مشكلات قراردادی حین اجرای كار پیش نیاید.

پیمان‌های حمل و نقل، پیمان‌های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات و پیمان‌های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی كه بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن‌ها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

دانلود نشریه 4311  شرایط عمومی و خصوصی پیمان

Posted on