نشریه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

نشریه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

نشریه 308 با هدف ارائه دستورالعملی کاربردی برای طراحی ایمن و اجرای اقتصادی دیوارهای حایل 1 و دیوارهای سیل بند 2 و ساحلی 3 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است.

 

دانلود نشریه 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

Posted on