جوشکاری اتمی هیدروژن

از انواع جوشکاری می باشد . در جوش‌کاری اتمی هیدروژن از دو الکترود غیر همسان فلزی استفاده می شوند ، این الکترود ها در فضایی مملو از هیدروژن ذوب شده و قطعات را به هم متصل می کنند.

 

Posted on