ماده 5 قانون ثبت احوال

ماده 5 قانون ثبت احوال

(اصلاحی 1363/10/18) – سازمان ثبت احوال کشور در اجراء وظائفی که بر عهده دارد می‌تواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 1363/10/18) – ماموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجراء وظائف قانونی همکاری نمایند.

تبصره 2 (اصلاحی 1363/10/18) – نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

Posted on