آیلین گری

Eileen Gray

زاده  ۱۸۷۸ – درگذشت ۱۹۷۶

خانم آیلین گری معمار و اهل ایرلند بود.

Posted on