الیاف استیپل

الیاف منقطع

از انواع الیاف می باشد.

الیاف استیپل الیافی کوتاه هستند که از طریق فرآیندهای طبیعی یا بصورت دستی قطعا قطعه میشوند.

Posted on