الیاف فیلامنت

الیاف پیوسته

از انواع الیاف می باشد.

فیلامنت به الیاف بلند ، و ممتد گفته میشود.

Posted on