بتن با الیاف پلی وینیل الکل

بتن با الیاف پلی وینیل الکل

از انواع بتن الیافی می باشد.

الیاف پلی وینیل الکل ، یکی از بهترین انواع الیاف  برای تسلیح بتن ، با راندمان بالای مقاوم‌سازی بتن و ملات هستند، الیاف پلی وینیل الکل دارای توانایی زیاد در ایجاد پیوند مولکولی با ملات و بتن هستند. و به دلیل خاصیت پل زدن بر روی ریزترک ها، باعث بهبود رفتار بتن بعد از ایجاد اولین ترک می شوند.

Posted on