ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می‌شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آن‌که این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

Posted on