ماده 15 قانون صدور چک

ماده 15 قانون صدور چک

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

Posted on