عصبه

عَصَبه

برخی آن را مفرد دانسته و جمع آن را عصبات و برخی آن را جمع عاصب دانسته ‏اند.

اين كلمه به ذكور اختصاص دارد.افراد عصبه منحصرند به خويشاوند ذكوري كه قرابت آنان به سبب خويشاوند ذكور (مثل جد، پسرپسر، برادر، عمو، پسران ايشان) باشد و تصريح شده است كه زن بر حسب لغت و شرع از عصبه نيست.

به تعریف آیت الله خمينــي «عصبــه هر مردي است كه بدون واسطه يا با واسطه ذكور به ميت انتساب دارد.

Posted on