سندیکا

سندیكا جمعیتی است‌كه كارگران یا كارفرمایان مربوط به یك حرفه و یا یك كارگاه و یا یك صنعت می‌توانند‌ برای‌ حفظ منافع‌حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و‌ اجتماعی خود تشكیل دهند. ائتلاف چند سندیكا تشكیل یك اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشكیل یك كنفدراسیون را می‌دهد. (ماده 25 از قانون كار مصوب 26/12/1337)

Posted on