اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مؤسسه‌ای غیرانتفاعی است‌كه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

Posted on