فدراسیون

از مجموعه تعداد واحد های کوچک ، فدراسیون وجود می‌آید. مدیریت و قوانین آنها توسط فدارسیون انجام میشود .در عین حال در امور داخلی حق اختیار دارند.

قانون اساسی فدراسیون ، حدود اختیارات داخلی واحدهای تشکیل دهنده را فدراسیون را معین می‌کند.

در فرهنگ سیاسی به اتحاد چند کشور یا چند ایالت، فدراسیون گفته می‌شود.

 

 

 

Posted on