ارث همسر

سهم الارث زن / ارث زوجه

زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد.

اگر متوفی بیش از یک همسر داشته باشد همان یک هشتم ارث زن بین تمام همسران متوفی بصورت مساوی تقسیم می شود.

در جاییکه متوفی هیچ فرزندی نداشته باشد سهم ارث زن یک چهارم از اموال متوفی می باشد.

مثال :

اگر کل ماترک متوفی 4 میلیارد تومان باشد سهم الارث زن از دارایی 500 میلیون تومان می شود. پس برای محاسبه یک هشتم ارث زن قیمت تمام اموال متوفی را تقسیم بر هشت نموده و ارث زن را محاسبه می نمایید.

مطابق ماده ۸۶۴ قانون مدنی اولین شرط ارث بردن زن از شوهر اینست که زن در حین فوت مرد زنده باشد. و دومین شرط زن برای ارث بردن از شوهر این مورد است که زوجیت آنها دائمی باشد تا از یکدیگر ارث ببرند.

Posted on