عین

اعیان

عین همان اموالی است که وجود دارند. یعنی با حواس انسان قابل درک  و لمس هستند. مثلا خانه، باغ، زمین وغیره همان اموال اعیان محسوب می شوند.

یعنی هر آنچه که به طور ذاتی در عالم خارج قرار دارد به طوری که می توان آن را تشخیص داد، جزو عین محسوب می شود.

انواع عین

Posted on