ماده 2 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

ماده 2 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.

Posted on