ماده 5 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

ماده 5 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی

(اصلاحی 1339/07/04)- اداره ثبت محل پس از رسیدگی به درخواست و تحقیق از اخلاق و رفتار درخواست کننده و احراز صلاحیت شخصی و فنی از جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و رعایت احتیاجات محل یک نسخه از برگ درخواست را به انضمائم آن باداره کل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنا به درخواست کننده پیشنهاد مینماید

Posted on