ماده 4 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده 4 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورتمجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکای حاضر رسانیده و به مسوول واحد ثبتی تسلیم نماید.

Posted on