حاجب

حاجب

– منع کننده ، پرده دار

– حایل ، مانع ارث ، وارثی که دیگری رااز ارث محروم میکند.

Posted on