پلیمر هوشمند

Shape-memory polymers (SMPs)

مموری پلیمر

پلیمرهای حافظه دار  مواد هوشمند پلیمری هستند که توانایی بازگشت از حالت تغییر شکل (شکل موقت) به شکل اصلی (دائمی) خود را دارند که توسط یک محرک خارجی مانند تغییر دما، القا شوند.

این نوع پلیمرها قابلیت تغییر شکل، حجم، خواص فیزیکی و شیمیایی خود را با تغییرات محیطی مانند دما، pH، نور و میدان الکتریکی و … دارند.

ویژگی‌های پلیمرهای هوشمند شامل پاسخ دهی سریع به تغییرات محیطی، قابلیت تکرار پذیری، پایداری مکانیکی و شیمیایی، قابلیت تغییر شکل و حجم قابل تنظیم، قابلیت جذب و انتقال مواد، و قابلیت ساختاردهی دقیق است.

این ویژگی‌ها به پلیمرهای هوشمند امکان کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف ، از جمله صنعت ساخت و ساز ،  پزشکی، الکترونیک، نانوتکنولوژی ، صنعت اپتیک لاستیک‌های هوشمند  پنجره‌های هوشمند صنعت خودروسازی ، صنعت ساختمان ، لوله های پلیمری و … دارد.

بتن خود ترمیم از جمله مواردی است که از پلیمر حافطه دار در ساخت ان استفاده میشود.

 

Posted on