بریز کاری

لحیم‌کاری سخت / Brazing

نوعی ایجاد اتصال با استفاده از فلز فیلر  است در دمای بالاتر از ۴۵۰ درجهٔ سلسیوس و زیر نقطهٔ ذوب فلز پایه است.

فلز پرکننده پس از ذوب به وسیلهٔ خاصیت موئینگی در فضای بین دو فلز که قرار است به یکدیگر متصل شوند جریان می‌یابد

تفاوت بریزکاری و جوشکاری

در بریز کاری فلزهای متصل شونده به یکدیگر به نقطه ذوب نمی‌رسند

تفاوت بریز کاری و لحیم‌کاری

بریز کاری در دمای بالاتری صورت می‌پذیرد. و قطعات در حالت بسیار نزدیکتری نسبت به لحیم کاری در کنار هم قرار دارند.

 

Posted on