کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی تشخیص اراضی ملی است و اگر این کمیسیون اقدام به صدور رای مبنی بر ملی بودن هر زمینی کند، آن ملک بلافاصله در اختیار دولت قرار گرفته و سند رسمی آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد.

Posted on