بندسار

بندسار سازه‌ای است که برای مهار و استحصال سیلاب‌ها و روان آب‌ها با هدف کشاورزی  ساخته می‌شود.

بندسار زنجیره‌ای از خاکریزهای کوتاه است که پشت سرهم و در امتداد خطوط تراز زمین به‌نحوی ساخته می‌شود که رواناب‌های حاصل از بارندگی را درون خود مهار کند.

رواناب به‌تدریج درون زمینِ محصور در بندسار نفوذ کرده و باعث افزایش رطوبت خاک می‌شود و متناسب با فصل بارش و ذخیره رطوبتی ایجاد شده، زمین برای کشت انواع محصولات کشاورزی استفاده می‌شود.

در اين روش از هدررفتن جريان‌های موقتی به داخل كويرها و گودی‌های داخلی جلوگيری می‌شود. به‌علاوه با انباشت رسوبات پرارزش و ريزدانه، خاک حاصل‌خيز و مناسبی برای کشاورزی به‌دست می‌آید.

مسـاحت يک بندسـار ممكن اسـت از ۱۰۰ مترمربع تا ۲۵ هكتار باشـد. در اراضی كم‌شـيب بندسارها وسيع‌تر و در مناطق پرشـيب‌كوچک‌تـر هسـتند.

ارتفاع ديـواره بندسـارها از حداقل ۵۰ سـانتی‌متر تـا حداكثر ۳۵۰ سـانتی‌متر اسـت.

Posted on