ماده 14 قانون بیمه بیکاری

ماده 14 قانون بیمه بیکاری

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یکماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران ‌خواهد رسید.

Posted on