ویو ابدی

چشم انداز همیشگی ، اصطلاح کوچه بازاری برای ساختمان هایی که چشم انداز زیبا و بدون مانع دارد و در آینده نیز امکان ساخت و ساز در حوزه دید آن نباشد.

تصور کنید ساختمانی چشم انداز یک پارک زیبا را دارد ، البته تا زمانی که ملک روبروی آن ساخته نشود حال آنکه برخی ساختمان های اطراف این پارک می تواند چشم انداز ابدی داشته باشد.

 

 

Posted on