ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام ومشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می‌باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است..

Posted on