ماده 14 قانون تامین اجتماعی

ماده 14 قانون تامین اجتماعی

سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

Posted on