سرامیک ساختاری

سرامیک ساختاری

New Ceramics

سرامیک پیشرفته / سرامیک مهندسی / سرامیک مدرن

از انواع سرامیک سرامیک های پیشرفته از مواد فراوری شده توسط روش های شیمیایی تهیه میشوند و در آن ها، خواصی مانند اندازه و توزیع ذرات و درجه خلوص به دقت کنترل میشود. در این گروه پیشرفته از سرامیک ها میتوان به خواص مکانیکی بسیار منحصر به فردی دست یافت. به این گروه از سرامیک ها، سرامیک های ساختاری نیز میگویند

سرامیک‌ مهندسی در ساخت قطعات مقاوم در برابر سایش مانند قالب، نازل و یاتاقان  و بیوسرامیک‌ استفاده می‌شوند.

Posted on