ماده 4 آئین‌نامه قانون ثبت املاک

ماده 4 آئین‌نامه قانون ثبت املاک

دفاتر نامبرده در ماده 1- مادام که صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته نمونه (امضاء) نماید – در مورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر یک نسخه در اداره ثبت محل و نسخه دیگر باداره کل ثبت فرستاده می‌شود.

Posted on