موخره قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

موخره قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

‌این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

Posted on