ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به منظور گسترش همکاریهای حرفه ‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق ‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته ‌های تخصصی موجود ‌در سازمان اجازه داده می ‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و ‌مدیریت گروهها به موجب آئین ‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

Posted on