ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ماده 4 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

دولت مکلف است همه‌ ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه ‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20 %) ‌باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌ سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌ گیرد.

Posted on