‌ماده 2 قانون مدیریت پسماندها

‌ماده 2 قانون مدیریت پسماندها

عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر‌ می ‌باشد:

‌الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

 

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می ‌شود که به طور ‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می ‌شود. ‌پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌ شوند:

1 – پسماندهای عادی:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می ‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می ‌شود از قبیل زباله‌ های خانگی و نخاله‌ های ‌ساختمانی.

2 – پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی)

‌به کلیه پسماندهای عفونی و زیان ‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، ‌آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می ‌شود. سایر پسماندهای ‌خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

3 – پسماندهای ویژه:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می ‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص ‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری ‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به‌ مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌ عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب ‌می ‌شوند.

4 – پسماندهای کشاورزی:

‌به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می ‌شود از قبیل ‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌ مصرف.

5 – پسماندهای صنعتی:

‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌ صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌ شود از قبیل براده‌ ها، سرریزها ‌و لجن ‌های صنعتی.

 

ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسوول‌ برنامه‌ ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌ آوری،‌ ذخیره‌ سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌ آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می ‌باشد.

1 – دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل‌ بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌ سوزی.

2 – پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در‌ عملیات دفع گردد.

‌د – منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط ‌زیست – مصوب 28 / 3 / 1353 – است.

 

‌تبصره 1 – پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌ کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می ‌شوند.

 

‌تبصره 2 – فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاههای‌ ذی ‌ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.

 

تبصره 3 – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌ باشند.

 

‌تبصره 4 – لجن ‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی ‌فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی ‌قرار خواهند گرفت.

Posted on