نرم افزار اپن سیتیس مپ ادونس

Bentley OpenCities Map Advanced/Ultimate

– نرم افزار GIS و نقشه برداری جغرافیایی بر پایه ابزار های CAD

نرم افزار اپن سیتیس مپ ادونس از مجموعه نرم افزار بنتلی می باشد. در واقع یک GIS با امکانات کامل است که برای رفع نیازهای منحصر به فرد و چالش برانگیز سازمان هایی طراحی شده است که زیرساخت های جهانی را نقشه برداری، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و راه اندازی می کنند.

Posted on