اتوبوس برقی

اتوبوسی که نیـروی محرکـه آن به وسیله باتـری یا نیروی بـرق تأمین شود.

Posted on